Zakres funkcjonalności systemu ERP w pakiecie NAV 365 HANDEL

NAV 365 Handel to pakiet funkcjonalności stanowiący dodatek do NAV 365 Finanse. Obejmuje szereg funkcji dopasowanych do firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw o profilu handlowo-usługowym.

Poznaj część funkcjonalności, jakie oferuje swoim użytkownikom system ERPMicrosoft Dynamics NAV w pakiecie NAV 365 Handel. Sprawdź, jak usprawni zarządzanie procesem sprzedaży począwszy od zdobywania klientów poprzez zarządzanie zamówieniami aż po zarządzanie sprzedażą i rabatami.

NAV 365

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI I DOSTAWCAMI

ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI

System Microsoft Dynamics NAV umożliwia zarządzanie kontaktami, kontrolę oraz monitorowanie relacji z kontrahentem. Funkcjonalność jest ściśle powiązana z obszarem Sprzedaż i należność. Gdy Zarządzanie kontaktami jest powiązane z Zarządzaniem zamówieniami sprzedaży, istnieje możliwość m.in. generowania ofert oraz tworzenia dokumentów sprzedaży dla kontaktów. Funkcja Zarządzanie kontaktami zapewnia zestaw podstawowych procedur oraz narzędzi, które usprawnią relacje z klientami.

SEGMENTACJA

Segmentacja kontaktów polega na klasyfikowaniu nabywców według wyznaczonych przez użytkownika kryteriów. W ten sposób użytkownikom łatwiej planować kampanie, opierając się o kluczowe dane, kierować działań i ofert do konkretnych grup kontaktów oraz usprawnić realizowanie strategii i komunikatów marketingowo-sprzedażowych. Dzięki funkcji Segmentacji kontaktów możliwe jest skierowanie danej kampanii do odpowiednich kontaktów. Podział nabywców na segmenty ABC pozwala na ich klasyfikację.

PROFILOWANIE (KWESTIONARIUSZE)

System umożliwia profilowanie kontaktów poprzez wykorzystanie tzw. kwestionariuszy profilu. W ramach kwestionariusza budowane są dowolne zestawy pytań i odpowiedzi, które następnie mogą posłużyć do tworzenia rankingów klientów. Uzyskana w ten sposób ocena pozwala na łatwą klasyfikację kontaktów do określonych segmentów. Klasyfikacja może być przeprowadzona w sposób automatyczny na podstawie zdefiniowanych wcześniej parametrów.

PROSPEKTY

Funkcja Prospekty daje możliwość sprzedawcom śledzenia prospektów sprzedaży oraz przeglądanie i planowanie zbliżających się zadań do wykonania. Funkcjonalność Prospekty pozwala podzielić proces sprzedaży na poszczególne etapy. Prospekty zawierają kilka możliwości przeglądania istniejących prospektów, pogrupowanych na przykład według wartości, kampanii, sprzedawcy bądź kontaktu.

INTEGRACJA Z OUTLOOK

Budowa relacji z kontaktami jest istotnym elementem procesu sprzedaży. Wielu z pracowników działów sprzedaży korzysta z narzędzi zarządzania zadaniami i z funkcji kalendarza. Najczęściej zewnętrzna komunikacja odbywa się za pośrednictwem programu Microsoft Office Outlook. Dzięki integracji z klientem Outlook każdy użytkownik może planować spotkania, wyświetlać listę zadań do wykonania, rejestrować spotkania w formie interakcji w oknie Zapisy dziennika interakcji, planować i realizować przypisane zadania za pomocą narzędzi planowania oraz tworzyć działania dla nabywców oraz osób kontaktowych.

KAMPANIE

Kampania jest dowolnym działaniem, które obejmuje wiele kontaktów. Do kampanii przypisywane są wszystkie działania marketingowe oraz sprzedażowe, w których uczestniczą są kontakty. Kontakty można podzielić na segmenty według rozmaitych kryteriów jak sprzedaż, profile kontaktu oraz interakcje. Funkcjonalność Kampanie umożliwia ponowne wykorzystanie segmentów poprzez zdefiniowanie, czy mają podlegać aktualizacji przy każdorazowym wprowadzaniu informacji dla danego kontaktu. Pozwala również na zablokowanie lub zamrożenie grupy do dalszych działań i tworzenie korespondencji seryjnej czy wysyłkę kopii tego samego dokumentu do osób różnych narodowości, z których każda otrzyma dokument w wybranym języku ojczystym.

INTERAKCJE

Funkcjonalność Interakcje pozwala na rejestrację interakcji z kontaktami takich jak rozmowy telefoniczne, spotkania, listy. Do wszystkich interakcji można dołączyć dokumenty. Interakcje można rejestrować w sposób automatyczny.

ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI SPRZEDAŻY

NABYWCY I ICH SZABLONY

System Microsoft Dynamics NAV umożliwia wykorzystanie szablonu nabywcy w trakcie tworzenia kartoteki nabywcy z kartoteki wcześniej wprowadzonego kontaktu oraz definiowanie domyślnej serii numeracji w ramach szablonu nabywcy i obsługę szablonów dostawców, na wzór szablonów nabywców, łącznie z domyślną serią numeracji.

OFERTY SPRZEDAŻY

Przed akceptacją zamówienia sprzedaży - potencjalni i istniejący nabywcy mają możliwość by zwrócić się z prośbą o przesłanie oferty sprzedaży. Może to wiązać się z cechami produktu lub faktu, iż nie prowadzili wcześniej interesów z daną organizacją bądź chcą wynegocjować lepszą cenę. Oferta sprzedaży może być wykorzystywana jako wstępny projekt zamówienia, który zawiera opis zapasu, cenę i warunki sprzedaży. Oferta sprzedaży jest elastycznym narzędziem systemu ERP.

ZAMÓWIENIA SPRZEDAŻY

Funkcjonalność Zamówienia sprzedaży pozwala na ręcznie lub automatycznie tworzenie dokumentu z oferty sprzedaży lub zamówienia zbiorczego sprzedaży. Ręczne tworzenie zamówienia sprzedaży przebiega w ten sam sposób co tworzenia oferty bądź zamówienia zbiorczego sprzedaży z pominięciem funkcji Utwórz zamówienie.

ZAMÓWIENIA ZBIORCZE SPRZEDAŻY

Zamówienie zbiorcze sprzedaży buduje strukturę długoterminowej umowy pomiędzy firmą a nabywcą. Najczęściej dotyczy jednego zapasu z licznymi wydaniami. Każde wydanie można zdefiniować jako osobny wiersz, którym można przekonwertować w zamówienie sprzedaży w chwili wydania. Ilości wprowadzone w zamówieniu zbiorczym sprzedaży nie mają wpływu na dostępność zapasów. Mogą jednak zostać użyte w procesie prognozowania i planowania.

REZERWACJE ZAPASÓW

W momencie ograniczonej ilości zapasu może zaistnieć potrzeba rezerwacji aktualnej lub przyszłej ilości zapasów dla określonego wiersza zamówienia sprzedaży. Rezerwacja może być wykorzystana w celu uniknięcia sytuacji, w której zapasy zostaną wykorzystane na inne cele. Opcje rezerwacji zapasu są zależne od ustawień dokonanych w kartotece zapasu. Ustawienia kartoteki zapasu są przenoszone do każdego wiersza sprzedaży danego zapasu.

DOSTAWA BEZPOŚREDNIA

Dostawa bezpośrednia to dostawa zapasu lub partii zapasów od jednego z dostawców firmy bezpośrednio do jednego z jej nabywców. Firmy stosują dostawy bezpośrednie w sytuacjach, w których chcą pominąć niektóre etapy w procesie obsługi zamówienia, takie jak magazynowanie i dostarczenie towaru do nabywcy. Podejmując się realizacji zamówienia nabywcy, firmy muszą uwzględnić transakcję dotyczącą dostawy bezpośredniej w obliczeniach kosztów własnych sprzedaży towarów i zysków ze sprzedaży.

ZWROTY OD NABYWCÓW

Odpowiednie rozliczenie z nabywcą, który nie jest zadowolony z zapasu sprzedanego mu przez firmę, stanowi niezbędną i ważną transakcję między firmą a nabywcą. Im szybciej i dokładniej firma wykona czynności związane z procesem zwrotu, tym bardziej prawdopodobne jest, że firma będzie kojarzyć się nabywcy z dobrą obsługą klienta.

Typowy proces obsługi zwrotu od nabywcy obejmuje uzgodnienie rozliczenia z nabywcą, wydanie nabywcy zapasów na wymianę (jeśli wymiana jest uwzględniona w rozliczeniu z nabywcą), udzielenie kredytu nabywcy (kredyt na fizycznie zwracane zapasy lub obniżka ceny sprzedaży w sytuacji, gdy nabywca nie musi fizycznie zwrócić zapasów), wydanie nabywcy naprawionych zapasów (jeśli naprawa jest uwzględniona w rozliczeniu z nabywcą) i śledzenie stanu zwrotu (jeśli nabywca pyta o ten stan).

KOSZTY DODATKOWE SPRZEDAŻY

Zapłata dodatkowego kosztu jest typową operacją sprzedaży, która nie wpływa na stan zapasów. Przedsiębiorstwo powinno rejestrować koszty jako koszty dodatkowe sprzedaży powiązane z odpowiednim dokumentem sprzedaży. Pozwala to na tworzenie poprawnych statystyk przychodu oraz zysku. Zasady rejestrowania, przypisywania czy księgowania kosztów dodatkowych sprzedaży są identyczne jak w przypadku kosztów dodatkowych zakupu. Jedyną różnicą jest fakt że koszty rejestrowane są na dokumencie sprzedaży a nie dokumencie zakupu.

BUDŻETY SPRZEDAŻY

Funkcjonalność Budżety sprzedaży mogą być oznaczone w ilości, kwocie sprzedaży, kwocie KWS, a budżety zakupów – w ilości i kwocie kosztu. Prócz kilku różnic w nagłówkach budżety sprzedaży i zakupów są one praktycznie identyczne funkcjonalnie.

Można filtrować dane budżetu, a także ich importu i eksportu do Microsoft Excel. Możliwe jest także włączenie ich do raportów analizy w celu porównania budżetowanych i rzeczywistych wartości. Budżety definiowane są przez użytkownika systemu ERP i niezależne od siebie. Z tego powodu użytkownicy mają możliwość pracować na osobistych budżetach na tych samych poziomach, okresach czasu i typach wartości.

CENY I RABATY SPRZEDAŻY

CENNIKI

Oprócz domyślnej ceny sprzedaży, która jest wynikiem mnożenia ceny jednostkowej zapasu przez ilość zamówienia, istnieją alternatywne ceny sprzedaży przyznawane w taki sam sposób jak rabaty wierszy sprzedaży, gdy kombinacja nabywcy, zapasu, ilości minimalnej, jednostki miary oraz daty początkowej/końcowej spełnia kryteria określonej ceny sprzedaży. Jeśli w przypadku spełnienia pewnych kryteriów przez wiersz sprzedaży są wymagane przedpłaty od nabywców, można zdefiniować każdą kombinację zapasu i nabywcy, dzięki czemu odpowiednia reguła będzie stosowana automatycznie podczas tworzenia dokumentów sprzedaży.

RABATY

Istnieje kilka metod przedstawiania uzgodnionych rabatów, które będą stosowane podczas sprzedaży towarów różnym nabywcom. Najprostszym typem rabatu jest rabat procentowy, który jest udzielany, gdy kwota wartości wszystkich wierszy dokumentu sprzedaży przekroczy określone minimum. Ten rabat nosi nazwę rabatu faktury nabywcy. Istnieje też rabat wiersza sprzedaży. Rabat tego typu jest bardziej zaawansowany, ponieważ wartość procentowa rabatu jest obliczana dla każdego wiersza sprzedaży w dokumencie, gdy wiersz spełnia określone kryteria zawierające kombinację następujących elementów: zapas, nabywca, wartość minimalna, jednostka miary oraz data początkowa/końcowa.

ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI ZAKUPU

DOSTAWCY I ICH SZABLONY

System ERP pozwala na wykorzystanie wykorzystanie szablonu dostawcy podczas tworzenia kartoteki dostawcy z kartoteki wcześniej wprowadzonego kontaktu oraz definiowanie domyślnej serii numeracji w ramach szablonu dostawcy.

OFERTY ZAKUPU

Ofertę zakupu tworzy się jako tak zwane zamówienie robocze. Można w nim rejestrować cenę oferowaną przez dostawcę oraz warunki sprzedaży i opis zapasu. W przypadku gdy oferta spełnia oczekiwania pracownika działu zakupów, to można ją przekonwertować na zamówienie zakupu. Tak samo, w przypadku gdy zaistnieje potrzeba uzupełnienia zapasów, kierownicy magazynu mogą wysłać informację o zapotrzebowaniu do działu zakupów.

ZAMÓWIENIA ZAKUPU

Funkcjonalność Zamówienia zakupu jest podstawą dla zarządzania zakupami w systemie ERP. Umożliwia wykonywanie takich działań jak automatyczne kopiowanie danych o dostawcy do nagłówka zamówienia i danych zapasu do wierszy zamówienia; automatyczne sprawdzanie najkorzystniejszych cen oraz dostępnych rabatów; konieczne obliczenia; planowanie; prawidłową aktualizację zapisów finansowych firmy. Zamówienia zakupu przypominają zamówienia sprzedaży.

ZAMÓWIENIA ZBIORCZE ZAKUPU

Funkcja Zamówienia zbiorcze zakupu odzwierciedla uzgodnienia między firmą a dostawcą. Zdarza się, że obejmuje także jeden zapas, który zostanie dostarczony w kilku dostawach zgodnie z określonymi wcześniej ilościami zakupu, cenami i datami dostawy. Na zbiorczym zamówieniu każde oczekiwane przyjęcie może być skonfigurowane jako osobny wiersz zamówienia, który w momencie składania zamówienia można przekształcić na zamówienie zakupu.

CENY I RABATY ZAKUPU

Dane dotyczące kosztów zapasów można rejestrować w kartotece zapasu. System automatycznie odszuka ostatni koszt bezpośredni w kartotece zapasu, a następnie skopiuje go do wiersza zamówienia zakupu.

W momencie gdy dostawca proponuje towar w niższej cenie lub z rabatem od standardowej ceny, w szczególności, jeśli jego przyznanie zależne jest od innych kryteriów jak data zamówienia lub minimalna wielkość zamówienia, model kartoteki pozwalający zdefiniować jeden koszt dla danego zapasu nie jest w stanie uwzględnić takich dodatkowych wymagań. W ramach funkcjonalności można korzystać z funkcji obsługi cen, która jest znacznie szersza niż w przypadku standardowej kartoteki zapasu. Rabaty można też wykorzystywać w fakturach zakupu, naliczając je od całkowitej kwoty faktury.

ZWROTY DO DOSTAWCÓW

Omówienie z dostawcą zasad rekompensaty za uszkodzone bądź nieodpowiednie zapasy jest ważne ze względu na procedurę odzyskiwania kosztów. Usprawniając obsługę zwrotów do dostawcy, można ograniczyć koszty zwrotów. W momencie gdy firma nie jest zadowolona z zakupionych zapasów, z dostawcą kontaktuje się najpierw wyznaczony pracownik działu zakupów. Proces zwrotu do dostawcy obejmuje uzgodnienie rekompensaty z dostawcą; w razie potrzeby wydanie dostawcy zwróconych zapasów w celu ich naprawy; obciążenie konta dostawcy kwotą kredytu na fizycznie zwrócone zapasy lub kwotą obniżki ceny zakupu w przypadku, gdy firma nie musi fizycznie zwracać zapasów; utworzenie zamówień zakupu dotyczących wymiany. W niektórych przypadkach pojawia się konieczność czynności wewnętrznych jak przyjęcie wymienionych/naprawionych zapasów; sprawdzenie wartości przypisanej do zwróconych zapasów bądź łączenie kilku wydań zwrotów dla jednego dostawcy w jednym dokumencie faktury korygującej.

KOSZTY DODATKOWE ZAKUPU

W trakcie trwającego procesu zakupu towarów od dostawców często ponosi się koszty dodatkowe jak koszty frachtu, cło, itp. Mają one wpływ na łączne koszty zakupu, w związku z czym uwzględnia się je w kalkulacji wartości zapasów i kosztów własnych sprzedawanych towarów. W przypadku gdy umowa sprzedaży tego wymaga, firma pokrywa koszty dodatkowe w momencie dostawy sprzedanych zapasów. Wówczas koszty są zaliczane do wydatków pozamagazynowych.

W systemie ERP koszty określa są mianem kosztów dodatkowych i można je rejestrować jako oddzielny dokument zakupu lub w oryginalnym dokumencie zakupu. Dodatkowo system może sugerować przydzielenie kosztu dodatkowego do odpowiedniego wiersza w dokumencie.

BUDŻETY ZAKUPU

Firmy wykorzystują funkcjonalności Budżety zakupu w celu planowania, prognozowania i porównania planów względem wyników. W Microsoft Dynamics NAV istnieje możliwość tworzenia budżetów na wielu poziomach (zapas, nabywca, grupa nabywców, dostawca) oraz dla wielu okresów czasu (dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, rok, okres obrachunkowy). Zapisy okresów czasu są przechowywane na poziomie dnia, ale można je rozszerzać na wyższe poziomy.

ZARZĄDZANIE ZAPOTRZEBOWANIEM

ARKUSZ ZAPOTRZEBOWANIA

Każdy pracownik działu zakupów korzysta z arkusza zapotrzebowania, w celu obliczenia planu uzupełnień zapasów, który uwzględnia dane na temat zamawianych zapasów, ilości a także optymalny czas zamówienia. W arkuszu zapotrzebowania pojawiły się dwa zadania wsadowe - Oblicz plan, gdy arkusz zapotrzebowania oblicza plan zakupu i tworzy wiersze zapotrzebowania i Zadanie wsadowe gdy zarkusz tworzy zamówienia na podstawie wierszy zapotrzebowania.

PARAMETRY PLANOWANIA

KONTROLA ZAPASÓW

DOSTĘPNOŚĆ ZAPASÓW

By dokładnie oszacować datę dostawy, pożądane jest posiadanie kompletnych informacji o stanach zapasów i przewidywanych dostawach w określonym czasie. Dostępność zapasów to przewidywana na dany dzień ilość zapasów, jaką firma może dysponować. W systemie Microsoft Dynamics NAV dostępność każdego zapasu można sprawdzić według różnych kryteriów jak : dostępność zapasu według zdarzenia, dostępność zapasu według okresu, dostępność zapasu według wariantu, dostępność zapasu według lokalizacji, dostępność zapasu według poziomu BOM-u, dostępność zapasu na osi czasu.

DZIENNIKI ZAPASÓW

Funkcję Dziennik zapasów wykorzystuje się w celu księgowania transakcji, których celem jest korekta stanów magazynowych z pominięciem księgowania dokumentów biznesowych. Dziennik zapasów służy do księgowania czterech typów zapisów zapasów - Zakup, Sprzedaż, Korekta in-plus, Korekta in-minus.

DZIENNIKI INWENTARYZACJI

Funkcjonalność Dziennik inwentaryzacji jest wykorzystywana w trakcie inwentaryzacji. Wykorzystując funkcję Oblicz ilość zapasów, system oblicza przewidywane zapasy. Po ręcznym przeliczeniu ilości zapasów trzeba wprowadzić stan rzeczywisty a następnie zaksięgować różnice.

DZIENNIKI PRZESUNIĘĆ ZAPASÓW

Dziennik przesunięć zapasów pozwala na skorygowanie stanu zapasów w momencie przesunięć zapasów między lokalizacjami lub pojemnikami. Umożliwia także skorygowanie kodów wartości wymiarów. Dzienniki przesunięć mogą być wykorzystywane także do zmiany metody śledzenia zapasu.

REZERWACJE I ŚLEDZENIE

REZERWACJA ZAPASÓW

Funkcja Rezerwacja zapasów może być wykorzystana by uniknąć sytuacji, w której zapasy zostaną użyte na inne cele oraz by zapewnić realizację zamówienia w planowanej dacie wydania. Opcje rezerwacji zapasu są zależne od ustawień dokonanych w kartotece zapasu. Dostępne są opcje – Nigdy gdy rezerwacja zapasu nie jest możliwa; Opcjonalnie gdy program nie dokonuje automatycznej rezerwacji zapasu, ale dopuszcza możliwość rezerwacji ręcznej; Zawsze gdy system każdorazowo dokonuje rezerwacji zapasu.

ŚLEDZENIE DOSTAWY I ZAPOTRZEBOWANIA

ZARZĄDZANIE LOKALIZACJAMI

LOKALIZACJE

W systemie ERP istnieje możliwość zarządzania zapasami, które znajdują się w wielu lokalizacjach dzięki jednej, wspólnej bazie danych. Bazą tego rozwiązania są dwie koncepcje: lokalizacje oraz jednostki składowania zapasu. Lokalizacja jest to miejsce, w którym znajdują się zapasy oraz w którym rejestrowana jest ich ilość. Do lokalizacji zaliczają się między innymi magazyny, salony sprzedaży, centra dystrybucyjne, pojazdy serwisowe.

CENTRA KOMPETENCYJNE

Funkcjonalność Centra kompetencyjne w systemie ERP to rozszerzenie Lokalizacji, która pozwala użytkownikom obsługiwać centra administracyjne. W ramach Centrów kompetencyjnych można wymienić centrum kosztów, centrum zysków oraz centrum inwestycyjne.

Przykładowymi centrami kompetencyjnymi są działy zakupów dla kilku lokalizacji, biura sprzedaży i biura planowania. Funkcjonalność pozwala skonfigurować specyficzne widoki dokumentów sprzedaży oraz dokumentów zakupu, które związane są wyłącznie z danymi centrum kompetencyjnego.

JEDNOSTKI SKŁADOWANIA ZAPASU

Jednostką składowania zapasu nazywamy zapas i/lub jego wariant, który jest specyficzny dla określonej lokalizacji. Dzięki użyciu jednostek składowania zapasu, przedsiębiorstwa które mają wiele oddziałów mogą dodawać dane o uzupełnieniach, adresach oraz niektóre informacje finansowe i księgowa na poziomie lokalizacji.

PRZESUNIĘCIA MIĘDZY LOKALIZACJAMI

Wiele firm, które zajmują się sprzedażą hurtową posiada wiele magazynów, które rozmieszczone są w regionalnych oddziałach. By ograniczyć łączny stan zapasów, firmy wprowadzają strategię, która polega na utrzymywaniu zapasu bezpieczeństwa w głównym magazynie i minimalnych ilości zapasów w magazynach regionalnych. Wymaga to przesunięć zapasów z magazynu głównego do magazynów regionalnych. Przedsiębiorstwa przesuwają także zapasy pomiędzy lokalizacjami w celu realizacji nieoczekiwanego zapotrzebowania.

W przypadku dużych firm możliwe jest także, aby znaczna ilość zapasów była w drodze. Powoduje to jednak trudności w płaszczyźnie finansowej i logistycznej. Od strony finansowej trudność polega na problematycznej wycenie zapasów, których część jest w drodze. W logistyce nie jest możliwe dokładne oszacowanie dostępności zapasów. Funkcjonalność Przesunięcia lokalizacji pozwala firmom na wykorzystanie zlecenia przesunięcia do śledzenia przesunięć zapasów z jednej lokalizacji do innej. Aby przesunąć zapasy, konieczne jest utworzenie zlecenie przesunięcia. Wiersze zlecenia dotyczą poszczególnych zapasów, które mają być przesunięte. Od momentu wydania zapasów z lokalizacji źródłowej do momentu ich dotarcia do miejsca docelowego określa się je statusem „w drodze”.

PODSTAWOWE ZADANIA MAGAZYNOWE

PRZYJĘCIE I ODŁOŻENIE ZAPASÓW

Funkcja Przyjęci i odłożenie zapasów w Microsoft Dynamics NAV pozwala na realizację zleceń wchodzących jak zamówienia zakupu, zlecenia przesunięcia (wyjście) oraz zamówienia zwrotu sprzedaży. Proces przyjęcia zlecenia obejmuje przyjęcie zapasów w miejscu rozładunku oraz odłożenie zapasów w miejscu składowania. W momencie przyjęcia zapasów na magazyn, pracownik porównuje otrzymane ilości zgodnie z dokumentami dostawy z ilościami, które są zarejestrowane w zamówieniach a następnie je zatwierdza. Dodatkowo rejestruje przyjęte ilości oraz miejsce odłożenia zapasów.

POBRANIE ORAZ WYDANIE ZAPASÓW

Funkcjonalność obsługi magazynu w systemie ERP umożliwia firmom efektywnie zarządzać pobraniami oraz wydaniami zleceń wychodzących takich jak zamówienia sprzedaży, zamówienia zakupu oraz zlecenia przesunięć. Na procesy powiązane z wydawaniem zamówień wchodzących składają się dwa zadania – pobieranie zapasów z półek oraz ich wydawanie z magazynu.

PRZESUNIĘCIE ORAZ KOREKTA ZAPASÓW

Organizacje stosują przesunięcia zapasów do różnych pojemników by reorganizować części magazynu. Korekty ilości są wymagane gdy nastąpi poważna nadwyżka lub utrata zapasów, która spowodowana jest choćby odnalezieniem zapasów uznanych za utracone albo ich uszkodzeniem.

Przesunięcia i dostosowania ilości zapasów w magazynie są prostym do nauczenia oraz przeprowadzenia procesem. Są zbliżone do reszty przesunięć oraz korekt takich jak przesunięcia pomiędzy lokalizacjami. Podstawowa różnica polega na tym, że przesunięcie zapasów z jednego pojemnika do innego w obrębie tego samego magazynu stanowi odzwierciedlenie fizycznego przemieszczenia zapasów i nie ma wpływu na ilość zapasów w magazynie.

WEWNETRZNE PRZESUNIECIA ZAPASÓW

Planujesz wdrożenie systemu ERP w swojej firmie? Wybierz pakiet funkcjonalności i oblicz wartość abonamentu.

NAV 365
TOP