Zakres funkcjonalności systemu ERP w pakiecie NAV 365 FINANSE

NAV 365 Finanse to podstawowy pakiet funkcjonalności, od którego możesz rozpocząć rozbudowę systemu ERP. Są to bazowe funkcje i możliwości, które są wymagane w każdej firmie, niezależnie od branży i wielkości.

Poznaj część funkcjonalności, jakie oferuje swoim użytkownikom system ERPMicrosoft Dynamics NAV w pakiecie NAV 365 Finanse. Sprawdź, jak usprawni zarządzanie standardowymi procesami, które zachodzą w każdej organizacji, a także danymi oraz działaniami finansowymi jak księgowanie transakcji, opracowywanie sprawozdań finansowych, obsługę kont oraz środków trwałych.

NAV 365

KSIĘGA GŁÓWNA

Księga główna jest jednym z najważniejszych obszarów systemu ERP, w obrębie którego księguje się dane finansowa, a także przygotowuje dane finansowe oraz raporty i sprawozdania.

PLAN KONT

Plan kont jest kluczowym elementem Księgi Głównej, który umożliwia dostęp do kont. Plan kont jest zestawieniem kont Księgi Głównej, na której gromadzone są zapisy. Zapisy są tworzone automatycznie poprzez rejestrowanie transakcji gospodarczych z użyciem dokumentów jak faktury zakupu, sprzedaży a także inne transakcje finansowe.

ARKUSZE KONT

Dzięki arkuszom kont można tworzyć zestawienia kont, które są wyszczególnione w planie kont. W tym celu istnieje możliwość definiowania różnych układów arkuszy. Ważną funkcją jest zagwarantowanie miejsca na obliczenia, które są niemożliwe do wykonania bezpośrednio w Planie kont.

System Microsoft Dynamics NAV daje 3 możliwości w zakresie obsługi Arkuszy Kont:

  • Współużytkowany arkusz kont
  • Zapisywanie wyników arkusza kont
  • Źródło kwoty skalkulowanej w wierszu z typem Formuła

DZIENNIKI GŁÓWNE

Dzienniki główne w systemie ERP pozwalają na księgowanie danych do Księgi głównej a także na inne konta. Są wykorzystywane także podczas księgowania alokacji kosztów i innych księgowań na konta. W razie potrzeby możliwe jest późniejsze wycofanie oraz korekta nieprawidłowo wykonanych zapisów.

IMPORT KURSÓW WYMIANY WALUT

W Microsoft Dynamics NAV istnieje możliwość ewidencji transakcji wielowalutowych, które w zapisach Księgi głównej przedstawiane są jako równowartość w złotych wyliczona z użyciem kursu wymiany waluty. Natomiast w zapisach Ksiąg pomocniczych prezentowane są dwie kwoty: wartość w

walucie transakcji i równowartość w złotych. System ERP pozwala na zdefiniowanie walut i ewidencję kursów wymiany, które obowiązują przy przeliczaniu transakcji w wybranej walucie w danym okresie.

KSIĘGOWANIE KOREKTY

Koszty oraz przychody mogą być księgowane na kontach księgi głównej tylko po stronie debet lub tylko po stronie kredyt. Wiąże się to z potrzebą zachowania czystości obrotów. Dlatego część transakcji musi być księgowana jako korekty. Funkcja Księgowanie korekty wymusza księgowanie po właściwych stronach właściwych kont księgi głównej a także księgowanie korekt w transakcjach magazynowych. Pozwala także na prostą obsługę księgowania korekt – poprzez jedno kliknięcie.

WIELOJĘZYCZNOŚĆ

Funkcja daje możliwość generowania dokumentów w wielu językach (na przykład dokumenty sprzedaży w języku odbiorcy). Funkcjonalność, którą zawiera oprogramowanie ERP jest w szczególności przydatna w przypadku sprzedaży zagranicznej. Dana funkcja przyczyni się do poprawy wydajności w zakresie komunikacji z istniejącymi i potencjalnymi nabywcami oraz kontrahentami na całym świecie.

WYMIARY PODSTAWOWE

Dzięki funkcjonalności Wymiary podstawowe istnieje możliwość przeprowadzenia szczegółowej analizy projektów w firmach, które realizują je w ramach kilku stanowisk i działów. Dają także możliwość generowania zestawień operacji na koncie, zdefiniowania osobnych kont dla samochodów firmowych (który jest zarejestrowany jako projekt) oraz wydrukowania salda dla danego działu, projektu i ich kombinacji.

WYMIARY ZAAWANSOWANE

System Microsoft Dynamics NAV umożliwia swoim użytkownikom tworzenie nieograniczonej liczby wymiarów, które później mogą być wykorzystane w zarządzaniu transakcjami we wszystkich księgach. Dzięki tej funkcji istnieje możliwość korzystania z wymiarów pozwalających na uzyskanie prawidłowych wyników. Wymiary umożliwiają definiowanie zasad ustalania priorytetów wartości domyślnych oraz definiowania zasad wymiarów zgodnych z zasadami określonymi przez firmę. Wymiary pozwalają także na tworzenie widoków analitycznych, zaawansowanych analiz budżetów oraz pozwalają łączyć analizy opierających się na wymiarach (przy pomocy planów kont).

WIELOWALUTOWOŚĆ

W systemie Microsoft Dynamics NAV dostępna jest funkcjonalność, umożliwiająca przedsiębiorstwom prawidłowe księgowanie oraz wycenę transakcji w wielu walutach, a także pozwala na wyświetlanie wyników Księgi głównej w dodatkowej walucie raportowania.

BILANS I ROZRACHUNEK KOSZTÓW I STRAT

Konstrukcja Bilansu i Rozrachunków Kosztów i Strat jest ściśle określona przez polskie ustawodawstwo. System Microsoft Dynamics NAV pozwala zaimplementować opublikować wzory raportów. Bilans i Rachunek zysków i strat są instrumentami ułatwiającymi przygotowanie raportów ustawowych. Umożliwia zdefiniowanie wielu wersji sprawozdań bilansu i rachunku zysków i strat.

KOMUNIKAT Z NUMEREM ZAKSIĘGOWANEGO DOKUMENTU

Zgodnie z polskim prawem, wymagane jest umieszczenie na papierowym dokumencie informacji na temat numeru księgowego. Aby ułatwić użytkownikom odnalezienie numeru zaksięgowanego dokumentu, w Microsoft Dynamics NAV pojawia się komunikat wyświetlający numer księgowy po jego prawidłowym zaksięgowaniu.

OPIS KSIĘGOWANIA

Opis księgowania jest to funkcja, która upraszcza opisywanie księgowych transakcji, które zapisywane są w tabeli Zapis księgi głównej. Dzięki temu następuje ujednolicenie systemu opisywanie transakcji poprzez blokowanie dokonywanych zmian w określonych opisach, które są wystawiane domyślnie.

SZABLONY NUMERACJI DOKUMENTÓW

Ta funkcja pozwala zdefiniować różne zestawy serii numeracji dla dokumentów danego typu. Dodatkowo, dla określonego szablonu można przypisać różne wspólne parametry jak raporty. Szablony numeracji dokumentów mogą być utworzone dla dokumentów sprzedaży, zakupów i zleceń przesunięć.

SERIA NUMERACJI W SZABLONACH GŁÓWNYCH

Dana funkcja pozwala na zdefiniowanie parametrów domyślnych w kilku różnych konfiguracjach na bazie których system automatycznie uzupełnia część pól w rekordach zakładanych używając wybranego szablonu głównego. Możliwe jest także ustawienie domyślnej serii numeracji w szablonach zdefiniowanych dla nabywców, dostawców a także środków trwałych.

KWOTA DEBET I KWOTA KREDYT

Dzięki tej funkcjonalności istnieje możliwość wyświetlenia w wielu oknach dodatkowych kolumn: Kwota debet i Kwota kredyt. W ten sposób, użytkownicy mogą przeglądać wartości w wybrany przez siebie sposób.

BUDŻETOWANIE

Budżety są zestawieniem planowanych przychodów i wydatków. Stanową ważne narzędzie, używane podczas analizy danych, pozwalających na ocenę kondycji finansowej firmy w stosunku do prognozowanych wyników. W Microsoft Dynamics NAV istnieje możliwość utworzenia kilku budżetów dla tych samych okresów.

VAT

DEKLARACJA VAT

Deklaracja VAT to narzędzie, wykorzystywane podczas przygotowywania deklaracji VAT na potrzeby rozliczenia z US .W systemie ERP okres rozliczeniowy deklaracji VAT został zmieniony z okresu obrachunkowego na okres VAT. Umożliwia to generowanie deklaracji za wybrany, zdefiniowany wcześniej okres VAT.

DATA OBOWIĄZKU VAT

Polskie prawo pozwala rozliczyć podatek VAT w innym okresie niż ten, w którym dokument został zaksięgowany. Funkcja Data obowiązku VAT pozwala na podporządkowanie transakcji z VAT do wybranego okresu rozliczeniowego, niezależnie od daty zaksięgowanego dokumentu.

REJESTR VAT SPRZEDAŻY/ZAKUPU

Rejestr VAT sprzedaży/zakupu to podstawowy raport do kalkulacji kwoty podatku VAT należnego i naliczonego za dany okres. Na raporcie wyświetlana jest kwota VAT i szczegółowe informacje o nabywcy lub dostawcy dla każdego dokumentu.

W raporcie Rejestr VAT sprzedaży/zakupu można zaprezentować zapisy VAT według grup księgowych VAT lub identyfikatorów VAT, zależnie od opcji wybranej w trakcie przygotowywania wydruku raportu.

SZCZEGÓŁOWE ZAPISY VAT

Funkcja Szczegółowe zapisy VAT to część Microsoft Dynamics NAV, która pozwala na dokładniejszą obsługę i większą kontrolę nad zmianą wartości podatku VAT.

Zasada działania funkcji jest podobna do zasady działania Szczegółowych zapisów w innych księgach pomocniczych w systemie ERP. W Szczegółowych zapisach VAT system ERP przechowuje dane o zmianach wartości zapisów VAT w postaci oddzielnych zapisów. Kwoty w zapisach VAT są sumą kwot zarejestrowanych w Szczegółowych zapisach VAT, które powiązane są z danym zapisem VAT.

KSIĘGOWANIE PEŁNEGO VAT

Zgodnie z prawem rejestr VAT musi zawierać kwotę netto dla każdej transakcji VAT. By spełnić wymóg, Microsoft Dynamics NAV pozwala na ręczne wprowadzanie kwoty podstawy VAT dla księgowań, które obejmują tylko kwotę podatku VAT.

Funkcja Księgowanie pełnego VAT ma duże znaczenie dla ewidencji zakupów spoza Unii Europejskiej. W przypadku tego typu transakcji niezbędne jest zaksięgowanie dwóch dokumentów - faktury zakupu i dokumentu SAD.

PRZEŁOŻONY VAT

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, podatek VAT z tytułu faktury korygującej sprzedaży może być odliczony po otrzymaniu od odbiorcy potwierdzenia otrzymania tego dokumentu. Stąd wynika potrzeba zawieszenia kwoty podatku VAT na okres pomiędzy wystawieniem faktury korygującej sprzedaży a potwierdzeniem jej otrzymania przez odbiorcę.

VAT NIE DO ODLICZENIA

Gdy VAT naliczony nie może być odliczony w 100 procentach, to tylko część kwoty podatku VAT może być wykazana w rejestrze VAT. Reszta musi zostać doliczona do kwoty zakupu i zaksięgowana w koszty. W przypadku zakupu zapasu lub środka trwałego, nieodliczana część kwoty podatku VAT jest doliczana do wartości zakupu zapasu lub środka trwałego. Następnie następuje jej księgowanie jako części kosztu nabycia.

DEKLARACJA VAT-UE

Deklaracja VAT-UE to informacja, która podsumowuje dokonane wewnątrzwspólnotowe transakcje w danym odcinku czasu. Potrzeba składania tego sprawozdania wynika z przepisów Ustawy o VAT. System ERP posiada instrumenty ułatwiające i automatyzujące przygotowanie danych do deklaracji VAT UE.

ZAMÓWIENIA I FAKTURY WEWNĘTRZNE SPRZEDAŻY

Prawo wymaga by podatek VAT naliczony od niektórych typów zakupu musi być wykazany w rejestrze VAT sprzedaży jako VAT należny i zaksięgowany na właściwym koncie kosztowym. Bezpłatne przekazanie produktów i towarów handlowych wymaga przeprowadzenia podobnej operacji. Microsoft Dynamics NAV dostarcza narzędzie, które ułatwiają proces dodatkowej ewidencji podatku VAT dla tego rodzaju transakcji.

ARKUSZ ROZLICZENIA VAT

Arkusz rozliczania VAT to narzędzie, które służy do uzgodnienia VAT przed jego rozliczeniem z US. To dzięki tej funkcji użytkownik systemu ERP uzyskuje kontrolę nad działaniami w zapisach VAT jak przekładanie i realizacja podatku VAT oraz zmiana daty obowiązku VAT.

DEKLARACJA VAT-27

Deklaracja VAT-27 zawiera informacje podsumowujące dokonane transakcje w danym czasie gdzie podatnik jest nabywcą. Wypełniają ją zatem m.in. podatnicy, którzy stosując odwrotne obciążenie sprzedają towary wrażliwe, jak laptopy, smartfony, tablety, telefony, metale, makulaturę, a także usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. System ERP ułatwia i automatyzuje przygotowanie danych do deklaracji VAT-27.

OBSŁUGA ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA

Odwrotne obciążenie jest procedurą, która przerzuca obowiązek rozliczania VAT na nabywcę. Opodatkowaniu na zasadach odwrotnego obciążenia podlegają między innymi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i usług, import usług oraz niektóre transakcje zakupu krajowego wymienione w załącznikach do ustawy o VAT.

OBSŁUGA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

WYDRUKI DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY

W systemie ERP wydruki faktury sprzedaży, faktury korygującej sprzedaży, faktury sprzedaży serwisu, faktury korygującej sprzedaży serwisu zostały dopasowane do wymogów ustawowych oraz zawierają wszystkie wymagane polskim prawem składniki.

POTWIERDZENIE SALDA NABYWCY I DOSTAWCY

Na koniec każdego roku finansowego a także w razie potrzeby innego okresu obrachunkowego firmy generują zestawienia należności i zobowiązań. Nabywcy i dostawcy mają obowiązek ich potwierdzenia lub odrzucenia na podstawie własnej ewidencji należności i zobowiązań. W systemie Microsoft Dynamics NAV znajdują się raporty potwierdzenia salda nabywców i dostawców, prezentujące stan należności i zobowiązań na dany dzień.

FAKTURA PRO-FORMA

System ERP dostarcza rozwiązanie, które pozwala wydrukować faktury pro-forma do zamówienia sprzedaży. Faktury pro-forma sprzedaży są wystawiane przed ostatecznym zafakturowaniem sprzedaży.

NOTY KORYGUJĄCE

Zgodnie z prawem, w przypadku otrzymania faktury VAT z niewielkimi błędami, firmy powinny wystawić noty korygujące. System ERP zawiera narzędzie do wystawienia noty korygującej, dzięki czemu można w nocie wprowadzić błędne dane i dane poprawne, które powinny znajdować się w otrzymanym dokumencie.

FAKTURA KORYGUJĄCA SPRZEDAŻY

Gdy należy skorygować udokumentowaną sprzedaż zwykle wystawia się fakturę korygującą sprzedaży. W ramach systemu Microsoft Dynamics NAV zostały dodane uproszczenia w tworzeniu faktur korygujących sprzedaży jak wiersze typu Przed i Po, typy korekty kontrolujące poprawność wprowadzanych zmian czy możliwość wystawiania jednej faktury korygującej sprzedaży do wielu faktur sprzedaży.

FAKTURY PRZEDPŁATY

Przepisy wymagają wystawiania faktury zaliczkowej do wpłaconych przez nabywcę zaliczek z tytułu realizacji zamówienia sprzedaży. W systemie ERP, faktury zaliczkowe są wystawiane i księgowane za pomocą Faktur przedpłat.

FAKTURA ROZLICZENIA ZALICZKI PRACOWNICZEJ

Firmy wypłacają swoim pracownikom zaliczki, głównie na zakupy formowe. Są one później rozliczane z fakturami, które potwierdzają zakup. Obsługa całego procesu jest realizowana w jednym etapie, w trakcie jednego księgowania.

POTWIERDZENIA SALDA NABYWCY I ODBIORCY

Na koniec roku finansowego firmy muszą tworzyć zestawienia należności i zobowiązań w celu ich potwierdzenia z nabywcami i dostawcami. Nabywcy i dostawcy mają obowiązek dostarczyć informację zwrotną o zgodności lub niezgodności sald ustalonej na podstawie własnej ewidencji należności i zobowiązań. W Microsoft Dynamics NAV dostępne są raporty Potwierdzenie salda nabywcy i Potwierdzenie salda dostawcy, prezentujące stan należności lub zobowiązań na wybrany dzień.

FAKTURY ZALICZKOWE

Przepisy w zakresie VAT zobowiązują przedsiębiorców do wystawiania faktury zaliczkowej do wpłaconych przez nabywcę zaliczek z tytułu realizacji zamówienia sprzedaży.

KOMPENSATY NABYWCÓW I ODBIORCÓW

W systemie ERP kontrahenci są określani jako nabywcy lub dostawcy, co jest zależne od tego, jakiego typu transakcje są z nimi realizowane. W przypadku gdy jeden kontrahent występuje w transakcjach zakupów i sprzedaży konieczne jest dwukrotne rejestrowanie jego danych: raz jako nabywcy i raz jako dostawcy. Zobowiązania i należności, nawet jednego kontrahenta, rejestrowane są bez wzajemnego powiązania, stąd wynika konieczność kompensowania należności z zobowiązaniami. Microsoft Dynamics NAV pozwala na bieżącą kontrolę salda należności i zobowiązań oraz ich kompensatę.

WIELE KONT NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Każdy nabywca lub dostawca ma zdefiniowaną w jedną kartotekę. Może być ona powiązana z jedną grupą księgową nabywcy lub dostawcy, czyli z jednym kontem K/G należności (zobowiązań). Bywa także, że należności lub zobowiązania jednego nabywcy lub dostawcy muszą być księgowane na różne konta Księgi głównej. Zależne jest to od typu należności lub zobowiązania. System ERP posiada ułatwienie obsługi różnych typów należności i zobowiązań w postaci substytutów grup księgowych.

DRUKOWANIE PARAGONÓW FISKALNYCH

System ERP pozwala komunikację z drukarką fiskalną dzięki czemu można drukować paragony fiskalne, które potwierdzają sprzedaż zapisaną w Microsoft Dynamics NAV.

PRECYZJA ZAOKRĄGLANIA CEN SPRZEDAŻY

Dana funkcjonalność pozwala zdefiniować dokładność zaokrąglania cen sprzedaży. Ceny zakupu mogą być wprowadzane z dokładnością do pięciu cyfr po przecinku, a ceny sprzedaży z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku.

WIELE STÓP PROCENTOWYCH

Wysokość stóp procentowych do obliczania odsetek od nieterminowych płatności może mieć różną wartość w innych okresach czasu. System Microsoft Dynamics NAV wyposażono w mechanizm kalkulowania odsetek w różnej stawce, zależnie od okresu, w jakim należności zostały przeterminowane.

ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI

ZARZĄDZANIE KASĄ GOTÓWKOWĄ

W przypadku obsługi transakcji gotówkowych istotna jest bieżąca kontrola ilości środków pieniężnych dostępnych w kasie. System ERP zawiera moduł do zarządzania kasą gotówkową, zapewniający optymalną i dostosowaną do potrzeb użytkownika obsługę transakcji gotówkowych.

DZIENNIK WYCIĄGÓW BANKOWYCH

W trakcie ewidencji wyciągów bankowych istotna jest bieżąca kontrola salda rachunku bankowego. W Microsoft Dynamics NAV dostępny jest Dziennik wyciągów bankowych, w którym przedstawione jest saldo początkowe, saldo wprowadzonych operacji i przewidywane saldo po zaksięgowaniu, zarówno w walucie rachunku, jak i walucie lokalnej.

KALKULACJA I KSIĘGOWANIE RÓŻNIC KURSOWYCH W TRANSAKCJACH BANKOWYCH

Zgodnie z polskim prawem, wypłaty środków pieniężnych w walucie obcej z kasy i rachunków bankowych muszą być przeliczone według kursu wymiany wpływu środków pieniężnych w walucie obcej do kasy lub na rachunek bankowy. Równowartość wypłaty w walucie lokalnej musi być oparta na równowartości powiązanego wpływu w tej walucie. Proces ten jest przybliżony do sposobu wyceny zapasów.

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Większość banków oferuje swoim klientom oprogramowanie pozwalające na wprowadzanie przelewów w siedzibie firmy i przekazywanie ich w formie elektronicznej do banku. Bankowość elektroniczna to moduł, który usprawnia wprowadzanie i wysyłanie przelewów do oprogramowania dostarczonego przez bank.

ŚRODKI TRWAŁE

AMORTYZACJA

W Microsoft Dynamics NAV istnieje możliwość tworzenia nieograniczonej liczby ksiąg amortyzacji, dzięki czemu można śledzić koszty amortyzacji. Niektóre księgi mogą być zintegrowane z Księgą główną by uzgadniać transakcje środków trwałych. Te, które nie są zintegrowane są wykorzystywane do obliczeń wewnętrznych, które nie mają być odzwierciedlone w Księdze głównej.

KONSWERACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

W przypadku każdego środka trwałego rejestruje się koszty konserwacji oraz datę następnego serwisu. Śledzenie kosztów konserwacji ma duże znaczenie w budżetowaniu a także podczas podejmowania decyzji o zastąpieniu środka trwałego.

UBEZPIECZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Zarządzanie ubezpieczeniami w systemie ERP obejmuje definiowanie ogólnych informacji o ubezpieczeniu, przypisywanie środków trwałych do polis ubezpieczeniowych, monitorowanie pokrycia ubezpieczenia, aktualizowanie informacji o ubezpieczeniu oraz indeksację ubezpieczenia środków trwałych.

ROCZNY PLAN AMORTYZACJI

By oszacować estymowaną wartość majątku trwałego i wartości niematerialnych oraz prawnych należy wykonać symulację amortyzacji na okres danego roku. System Microsoft Dynamics NAV zawiera raport Roczny plan amortyzacji, który przedstawia przewidywane koszty amortyzacji składników majątku trwałego.

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Polskie prawo wymaga wprowadzenie podziału środków trwałych według obowiązującej klasyfikacji. Oficjalna klasyfikacja środków trwałych podzielona jest na 3 poziomy grupowania. System ERP umożliwia przypisywania danego rodzaju zgodnego z Klasyfikacją Środków Trwałych do każdego środka trwałego.

ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ŚRODKA TRWAŁEGO

System ERP umożliwia księgowanie poprzez fakturę zakupy tylko kosztu nabycia oraz wydatków na eksploatację środków trwałych. Microsoft Dynamics NAV pozwala również na obsługę środków trwałych, poszerzając ją o możliwość ewidencji operacji zwiększenia wartości środka trwałego.

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

PROGNOZOWANIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Aby zapewnić płynność finansową, organizacje powinny posiadać narzędzie, które umożliwią im planowanie. Bazując na analizach aktywów pieniężnych z poprzedniego okresu, system tworzy okresowe zestawienie oraz kalkulację przewidywanych przychodów i wydatków operacyjnych. W kolejnym kroku obliczona zostaje nadwyżka bądź deficyt. Opierając się na otrzymanych wynikach można dokonać korekty, na przykład poprzez redukcję kredytu w przypadku nadwyżki bądź zaciągnięcia kredytu w momencie deficytu.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI MSR ORAZ USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI

Microsoft Dynamics NAV to system ERP zgodny z obowiązującymi międzynarodowymi przepisami prawa i ustawami. Posiada także certyfikat zgodności z polską Ustawą o rachunkowości, który został wydany przez firmę audytorską BDO. System ERP umożliwia prowadzenie dziennika audytu, a także stosowania innych środków bezpieczeństwa, wymaganych na mocy rozporządzeń jak ustawa Sarbanasa-Oxleya, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), zasady rachunkowości (GAAP) czy Nowa Ustawa Kapitałowa Basel II.

Wylicz koszt wdrożenia pakietu NAV 365 Finanse w Twojej firmie!

NAV 365
TOP