Opisane poniżej funkcjonalności to elementy podstawowego zakresu NAV365. Wraz z rozwojem Twojej firmy, bądź wraz ze wzrostem Twoich potrzeb, pakiet ten może być rozbudowany w dowolnym momencie o kolejne funkcje systemu ERP!

Jeśli interesuje Cię szerszy pakiet funkcjonalności, skontaktuj się z naszym konsultantem, który przygotuje dla Ciebie najlepszą ofertę.

Zarządzanie finansami

System ERP ułatwia zarządzanie procesami, działaniami w sferze finansów (księgowanie transakcji, opracowywanie sprawozdań finansowych, obsługa kont bankowych, zapasów, środków trwałych.)

Księga Główna

Microsoft Dynamics NAV oferuje funkcjonalności, które są niezbędne by założyć spółkę oraz aby księgować dane (plan kont, arkusze finansowe, dzienniki cykliczne, kody źródłowe, transakcje okresowe, obsługa podatku VAT etc.). W Księdze Głównej wszystkie informacje finansowe są księgowane, sumowane, a także prezentowane. Dodatkowo Księga Główna daje możliwość: raportowania na potrzeby własne oraz zewnętrzne, akceptacji dokumentów sprzedaży i zakupu, księgowania w podstawowej firmowej walucie (lub dodatkowej korzystając z funkcji Wielowalutowość), eksportu danych z MS Word lub MS Excel oraz księgowania w tle.

Arkusz kont

Arkusz kont jest narzędziem wspomagającym proces raportowania, dzięki któremu możliwe jest wyodrębnienie najważniejszych danych z planów kont, budżetów, kont przepływów pieniężnych etc. Powstałe raporty znacznie ułatwiają zarządzanie przedsiębiorstwem. Dodatkowo, użytkownicy sami wyznaczają konta, które chcą monitorować. Arkusze kont służą do tworzenia różnych zestawień kont wyszczególnionych w planie kont, dostarczając niezbędnych informacji na ich temat. Użytkownik może definiować różne układy w celu określenia jakie informacje należy wyodrębnić z planu kont

Alokacje

Wykorzystując dostępne klucze alokacji istnieje możliwość przypisywania zapisów księgowych do kombinacji kont, projektów oraz działów. Klucze można alokować poprzez definiowanie podstawowych kwot, procentów, ilości.

Wielowalutowość

Microsoft Dynamics NAV umożliwia korzystanie z wielu walut w zakresie płatności, należności, zasobów, zapasów magazynowych oraz kont bankowych. Wielowalutowość umożliwia między innymi: wprowadzenie kursów wymiany walut w tabeli kursów walut, przechowywanie historycznych kursów walut w celu analizy wahań w różnych okresach, przeprowadzanie transakcji w dowolnej liczbie walut dla różnych dostawców i nabywców oraz korygowanie należności przy pomocy funkcji Kreatora kursu wymiany.

Wymiar zaawansowane

System ERP Dynamics NAV umożliwia swoim użytkownikom tworzenie nieograniczonej liczby wymiarów, które później mogą być wykorzystane w zarządzaniu transakcjami we wszystkich księgach. Dzięki tej funkcji istnieje możliwość korzystania z wymiarów pozwalających na uzyskanie prawidłowych wyników. Wymiary umożliwiają definiowanie zasad ustalania priorytetów wartości domyślnych oraz definiowania zasad wymiarów zgodnych z zasadami określonymi przez firmę. Wymiary pozwalają także na tworzenie widoków analitycznych, zaawansowanych analiz budżetów oraz pozwalają łączyć analizy opierających się na wymiarach (przy pomocy planów kont).

Wymiary podstawowe

Dzięki funkcjonalności Wymiary podstawowe istnieje możliwość przeprowadzenia szczegółowej analizy projektów w firmach, które realizują je w ramach kilku stanowisk i działów. Dają także możliwość generowania zestawień operacji na koncie, zdefiniowania osobnych kont dla samochodów firmowych (który jest zarejestrowany jako projekt) oraz wydrukowania salda dla danego działu, projektu i ich kombinacji.

Dziennik zmian

Dziennik zawiera rejestr modyfikacji danych podstawowych systemu ERP Microsoft Dynamics NAV. W dzienniku rejestrowane są wszystkie zmiany danych wprowadzane przez użytkownika za wyjątkiem zmian zapisywanych w dokumentach roboczych (zamówienia sprzedaży, zamówienia zakupu, dzienniki). Dziennik zmian umożliwia także dodawanie chronologicznej listy zmian dla wszystkich pól w tabeli łącznie z identyfikatorem użytkownika, który odpowiada za modyfikację danego zapisu.

Intrastat

Funkcjonalność Microsoft Dynamics NAV daje możliwość odczytu danych potrzebnych dla raportów Intrastat przekazywanych urzędom statystycznym.

Sprzedawcy/Zaopatrzeniowcy

Dzięki tej funkcji istnieje możliwość śledzenia sprzedaży i zakupów wg wcześniej przypisanych osób. Zapisy można śledzić w księgach dostawców, nabywców, zapasu, zleceń oraz zasobów.

Zgodność z przepisami

System ERP Microsoft Dynamics NAV jest w pełni zgodny z obowiązującymi międzynarodowymi przepisami i ustawami o rachunkowości. Oprogramowanie ERP daje możliwość prowadzenia dziennika audytu, a także stosowania innych środków bezpieczeństwa które są wymagane na mocy rozporządzeń takich jak ustawa Sarbanasa-Oxleya, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), zasady rachunkowości (GAAP), amerykańska HIPAA (tj. Ustawa o przenośności danych medycznych i odpowiedzialności za nie) czy Nowa Ustawa Kapitałowa Basel II.

Kliknij by powiększyć

Wielojęzyczność

jezyki

Dokumenty wielojęzyczne

Funkcja daje możliwość generowania dokumentów w wielu językach (na przykład dokumenty sprzedaży w języku odbiorcy). Funkcjonalność, którą zawiera oprogramowanie ERP  jest w szczególności przydatna w przypadku sprzedaży zagranicznej. Dana funkcja przyczyni się do poprawy wydajności w zakresie komunikacji z istniejącymi i potencjalnymi nabywcami oraz kontrahentami na całym świecie.

Wielojęzyczność (wybrane języki)

System ERP -Microsoft Dynamics NAV zawiera funkcję wielojęzyczności. Oznacza to, że zlokalizowane wersje systemu są dostępne w różnych wersjach językowych. Każdy użytkownik ma możliwość zmiany języka, w którym wyświetlane są teksty oraz komunikaty w systemie ERP. Zmiana od razu jest widoczna w interfejsie.

Założeniem Microsoft było stworzenie oprogramowania, które znosi barierę wielojęzyczności w środowisku pracy. Dzięki temu znacznie łatwiej jest zorganizować pracę pracowników. Oznacza to że pracownicy wielu narodowości mogą sprawnie i efektywnie pracować i współdzielić jeden system ERP – Microsoft Dynamics NAV.

Zarządzanie środkami pieniężnymi

Integracja z systemami bankowymi

Funkcjonalność systemu ERP Microsoft Dynamics NAV umożliwia przetwarzanie oraz importowanie poprzez konwersję danych bankowych, przetwarzanie oraz importowanie do systemu elektronicznych wyciągów bankowych. Usługa daje również możliwość eksportu poleceń przelewu do formatu wymaganego przez obsługujący bank. Obecnie system Microsoft Dynamics NAV współpracuje z systemami bankowymi w ponad 25 krajach na świecie!

Przychodzące i wychodzące przelewy bankowe

Funkcja Microsoft Dynamics NAV umożliwiająca użytkownikom na importowanie transakcji bankowych, a także na ich przypisywanie do otwartych transakcji z dostawcami i klientami. Dzięki nowej funkcjonalności istnieje także możliwość automatycznego połączenia dokumentów z płatnościami.

Płatności elektroniczne

System ERP umożliwia lepsze zarządzanie płatnościami elektronicznymi. Uproszczone jest także ich tworzenie oraz śledzenie w historii. W Microsoft Dynamics NAV użytkownik ma możliwość tworzenia płatności na podstawie dokumentów dostawcy, a następnie generować pliki płatności bankowych w formacie ISO20022/SEPA lub korzystając z usługi konwersji danych bankowych, wygenerować plik płatności odpowiedni dla danego banku.

dolars

Zarządzanie środkami trwałymi

dolars

Środki trwałe

Funkcjonalność środków trwałych w systemie ERP Microsoft Dynamics NAV umożliwia zarządzanie środkami trwałymi firmy. Zapewnia jednocześnie poprawność stosowanych okresów oraz stawek okresowej amortyzacji. Funkcjonalność umożliwia śledzić koszty utrzymania, księgować transakcje, generować raporty oraz statystyki, a także zarządzać polisami przypisanymi ubezpieczonym do danych środków trwałych.

Dla każdego środka trwałego można rejestrować koszty konserwacji, a także datę następnego serwisu. Śledzenie kosztów konserwacji ma kluczowe znaczenie w budżetowaniu, a także przy podejmowaniu decyzji o zastąpieniu środka trwałego.

Ubezpieczenia

Microsoft Dynamics NAV umożliwia śledzenie wartości ubezpieczeń oraz rocznych składek za środki trwałe. System ERP wskazuje ponadto czy kwota ubezpieczenia jest zgodna z wartością objętego ubezpieczeniem środka.

Zarządzanie zakupami

Fakturowanie zakupów

Jest to funkcjonalność systemu ERP, która umożliwia definiowanie, księgowanie, drukowanie faktury zakupu czy faktury korygującej. Funkcja jest zintegrowana z Zapasami oraz Księgą Główną.

Zarządzanie zamówieniami zakupu

Dana funkcjonalność Microsoft Dynamics NAV wspomaga zarządzanie procesem zakupu (ofertami zakupu, zamówieniami zbiorczymi, zamówieniami zakupu). Zarządzanie zamówieniami zakupu daje możliwość zarządzania częściowymi przyjęciami. Możliwe są także osobne przyjęcia, fakturowania, tworzenia faktur zaliczkowych oraz korzystanie z ofert i zamówień zbiorczych w fazie zamówienia.

Rabaty faktury zakupu

System nalicza automatycznie rabaty niezależnie od dostawcy. Są ona naliczane indywidualnie dla każdego wiersza zapasu.
Alternatywne adresy zamówienia
Alternatywne adresy zamówienia są funkcją wykorzystywaną w szczególności przez specjalistów do spraw zamówień w momencie, gdy dostawca posiada kilka lokalizacji. Funkcja jest definiowana w momencie tworzenie zamówienie zakupu.

Zarządzanie zapotrzebowaniem

System Microsoft Dynamics NAV dzięki arkuszowi zapotrzebowania usprawnia i automatyzuje proces planowania dostaw. Program podpowiada użytkownikowi potrzebę uzupełnień zapasów, sugerując przesunięcia bądź zakupy. Funkcja Zarządzania zapotrzebowaniem w postaci graficznej przedstawia wyniki, co znacznie upraszcza proces planowania.

Zarządzanie zamówieniami zwrotu zakupu

Funkcjonalność jest wykorzystywana gdy zachodzi potrzeba zwrotu uszkodzonego bądź wadliwego produktu.

Rabaty wiersza zakupu

Użytkownik posiada możliwość zarządzania rabatami uzyskanymi od dostawców, w oparciu o takie parametry jak ilość minimalna, wariant produktu (zapasu), waluty, jednostki miary, okres czasu.

Wycena wiersza zakupu

Użytkownik zarządza rabatami uzyskanymi od dostawców, a system oblicza najbardziej korzystną cenę jednostkową, gdy zamówienie spełnia warunki wcześniej określone w tabeli.

Dostawy bezpośrednie

Funkcja wykorzystywana w momencie, gdy produkt (zasób) jest dostarczany bezpośrednio od dostawcy do nabywcy z pominięciem etapu składowania w magazynie. Dzięki tej funkcjonalności istnieje możliwość monitorowania zysków i kosztów powiązanych z zamówieniem.

Kliknij by powiększyć

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Kliknij by powiększyć

Należności

System ERP Microsoft Dynamics NAV umożliwia definiowanie oraz zarządzanie tabelami nabywców. Daje także możliwość księgowania transakcji sprzedaży w dziennikach. Obsługa zarejestrowanych należności odbywa się zaś na poziomie dziennika głównego. Funkcja Należności jest w pełni zintegrowana z Księgą Główną oraz Zapasami.

Zarządzanie zamówieniami sprzedaży

Funkcja umożliwia zarządzanie wszystkimi procesami, które dotyczą ofert sprzedaży, zamówień sprzedaży oraz zbiorczych zamówień sprzedaży. Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest tworzenie faktur zaliczkowych, osobne wydawanie, fakturowanie, zarządzanie częściowymi dostawami oraz korzystanie z ofert i zamówień zbiorczych w fazie sprzedaży.

Rabaty faktur sprzedaży

Funkcja daje możliwość automatycznego naliczania rabatów terminowych dla określonej grupy nabywców zgodnie ze zdefiniowanymi wcześniej parametrami (ilość minimalna, waluta, jednostka miary, okres czasu, zapas).

Alternatywny adres dostawy do nabywcy

Alternatywny adres dostawy daje możliwość zdefiniowania dodatkowych obok głównych adresów, adresów dostawy do nabywcy. Są one definiowane w momencie tworzenia zamówień lub dokumentów sprzedaży.

Spedytorzy

Microsoft Dynamics NAV umożliwia definiowanie wielu firm spedytorskich (UPS, DHL, Pocztex, kurierów wewnętrznych, prywatnych). W ramach zdefiniowanego spedytora istnieje możliwość przypisania mu cenników, oferowanych usług, warunków realizacji zleceń.

Zarządzanie zamówieniami zwrotu sprzedaży

Funkcja jest w szczególności przydatna, kiedy zachodzi konieczność przyjęcia zwrotu uszkodzonego bądź wadliwego produktu od nabywcy.

Rabaty wiersza sprzedaży

System Microsoft Dynamics NAV posiada bardzo elastyczną strukturę rabatów cenowych, które mogą być przyznawane w zależności od takich parametrów jak ilość minimalna, jednostka miary, wariant produktu (zapasu), waluta, okres czasu.

Wycena wiersza sprzedaży

System ERP posiada elastyczną strukturę rabatową, dzięki czemu możliwe jest zastosowanie różnych rabatów dla różnych grup nabywców.

Zarządzanie zapasami

Alternatywni dostawcy

Funkcja bardzo przydatna w przypadku, gdy istnieje kilku dostawców dla danego zasobu. W systemie ERP Microsoft Dynamics NAV jest możliwość przypisania różnych dostawców, terminów realizacji dostawy, warunków płatności dla danego zasobu.

Zapasy

System ERP umożliwia zdefiniować zapasy poprzez określenie między innymi jednostek miar, metod wyceny, grup księgowych, kosztów jednostkowych, cen oraz innych parametrów. Funkcja Zapasy jest powiązana z Księgą Główną, a także z procesami księgowymi w obszarach Sprzedaż i należności oraz Zakupy i zobowiązania.

Przesunięcia lokalizacji

Monitorowanie przesunięć zapasów między lokalizacjami daje możliwość rejestrowania wartości zapasu znajdujących się w drodze oraz różnych lokalizacjach.

Substytuty zapasu

System umożliwia tworzenie substytutów zapasów. Jest to funkcja bardzo przydatna w procesie sprzedaży, gdyż sama sugeruje substytut/zamiennik.

Odsyłacze zapasu

System ERP Microsoft Dynamics NAV daje możliwość szybkiej identyfikacji zapasów, które zostały zamówione przez nabywcę. Identyfikacja zachodzi na podstawie numerów zewnętrznych, co umożliwia łączenie informacji dotyczących nabywców, dostawców, producentów z numerami generycznymi i uniwersalnymi kodami produktów (UPC), a także z europejskimi kodami towarowymi.

Zapasy pozamagazynowe

Funkcja dotyczy zapasów, które są zamawiane okazjonalnie, bezpośrednio od dostawcy bądź producenta.

Śledzenie zapasów

Bardzo przydatna funkcja umożliwiająca monitorowanie oraz kontrolowanie zapasów poprzez nadane numery seryjne oraz numery partii. Są one w zależności od potrzeb przypisywane ręcznie bądź automatycznie.

Funkcjonalność Śledzenie zapasów działa w oparciu o numery partii i numery seryjne.

Koszty dodatkowe

W systemie ERP Dynamics NAV istnieje możliwość zarządzania kosztami transportu czy ubezpieczenia, które są zaliczane do kosztów dodatkowych.

Raporty analityczne

Raporty analityczne obejmują zestawy funkcji, które wspomagają procesy decyzyjne, w zakresie sprzedaży, zakupów i zarządzania portfolio produktów. Raporty dostarczają kluczowe informacje bazując na danych zawartych w systemie. Dzięki danej funkcjonalności istnieje możliwość: prezentacji danych liczbowych w postaci kwot, ilości, prezentacji ich w określonych okresach, śledzenia źródeł problemów czy obserwowania dynamiki sprzedaży, obrotów na zapasach. Raporty analityczne pozwalają także na analizę ofert produktów, cen i dostawców.

Kliknij by powiększyć

Zarządzanie relacjami z klientem

jezyki

Dziennik interakcji

Dziennik interakcji jest to zestawienie wszystkich integracji powiązanych z danym kontaktem. Dzięki niemu użytkownik może:
– rejestrować interakcje z wybranym kontaktem,
– śledzić dokumenty,
– wyszukiwać dokumenty.

Interakcją mogą być rozmowy telefoniczne, spotkania, czy korespondencja.

Zarządzanie kontaktami

System ERP – Microsoft Dynamics NAV umożliwia zarządzanie kontaktami, kontrolę oraz monitorowanie relacji z kontrahentem. Funkcjonalność jest ściśle powiązana z obszarem Sprzedaż i należność. Gdy Zarządzanie kontaktami jest powiązane z Zarządzaniem zamówieniami sprzedaży, istnieje możliwość m.in. generowania ofert oraz tworzenia dokumentów sprzedaży dla kontaktów.

Funkcja Zarządzanie kontaktami zapewnia zestaw podstawowych procedur oraz narzędzi, które usprawnią relacje z klientami.

Zarządzanie zadaniami

Zarządzanie zadaniami znacznie upraszcza, a zarazem organizuje zadania powiązane z działalnością sprzedażową oraz marketingową. Dzięki temu łatwiej jest organizować pracę dla pojedynczych osób jak i dla całych działów. Działania Twoich pracowników staną się bardziej efektywne.

Integracja z klientem Outlook

Dzięki integracji kontaktów systemu Microsoft Dynamics NAV z programem Outlook, użytkownik ma możliwość synchronizacji zadań, tworzenia, aktualizowania, usuwania oraz anulowania zadań tylko w jednym z tych programów. Dla większości pracowników budowa relacji z kontaktami znacznie upraszcza zarządzanie zadaniami. Dzięki integracji z klientem Outlook, użytkownicy mogą wykonywać następujące zadania:
– planować spotkania,
– wyświetlać listę zadań do wykonania,
– rejestrować spotkania w formie interakcji w oknie Zapisy dziennika interakcji.

Interfejs użytkownika

Role Center

Microsoft Dynamics NAV posiada intuicyjny widok główny użytkownika (Role Center) dopasowany do wymogów różnych stanowisk. Role Center znacznie ułatwia i organizuje prace użytkowników końcowych. Spersonalizowany widok główny pozwala dowolnie wybrać potrzebne wskaźniki.

Użytkownik Mała Firma

Microsoft Dynamics NAV posiada uproszczoną aplikację o nazwie Mała Firma. Jest to rola dedykowana małym i średnim firmom. Mała Firma to typ wielozadaniowego użytkownika, który w widoku głównym ma zadania z różnych obszarów zadań.

Dynamics NAV na tablet

Oprogramowanie ERP Microsoft Dynamics NAV posiada aplikację na tablet, co oznacza, że obecnie istnieją już 4 metody dostępu do systemu:
– poprzez aplikację systemu Windows,
– przeglądarkę internetową,
– aplikację programu SharePoint,
– oraz poprzez aplikację na tablet.

Uproszczony interfejs

Wraz z najnowszą wersją oprogramowania Dynamics NAV 2015 system stał się jeszcze bardziej intuicyjny dla użytkownika końcowego. Obecnie znacznie szybciej można wprowadzać dane do systemu dzięki wyróżnieniu pól obowiązkowych. Łatwiejsze jest także przetwarzanie dokumentów dzięki automatycznemu uzupełnianiu pól. Dodatkowo ułatwiony został proces przeglądania dokumentów dzięki sekcji podsumowania dokumentu.

Kliknij by powiększyć

Uproszczona obsługa

Kliknij by powiększyć

Wysyłka dokumentów pocztą e-mail

System ERP pozwala na wysyłkę wygenerowanych dokumentów (faktury sprzedażowe, faktury korygujące, ofert sprzedażowe, zamówienia sprzedaży etc.) pocztą e-mail.

Auto-numeracja

Aby dodatkowo uprościć obsługę użytkownikowi końcowemu, w niektórych przypadkach wprowadzono auto-numerację dla numerów dokumentów. Numer nadawany jest przez system automatycznie.

Sumowanie wartości na dokumentach sprzedaży i zakupu

Dynamics NAV wprowadził funkcję sumowania wartości na tworzonych dokumentach sprzedaży oraz zakupu. Funkcja ta znajduje się pod wierszami. Aktualizuje się na bieżąco, w trakcie ewidencji dokumentu.

Dodawanie komentarzy do rekordów za pomocą programu OneNote

Microsoft Dynamics NAV jest systemem ERP zintegrowanym z aplikacjami Microsoft, między innymi z OneNote. Aplikacja umożliwia wymianę zdjęć, nagrań, wskazówek oraz poleceń w obrębie firmy.

Dodawanie łączy oraz komentarzy do rekordów

Microsoft Dynamics NAV daje możliwość dodawania własnych komentarzy do konkretnych rekordów bądź stron oraz tworzenie ich dla innych użytkowników systemu. System umożliwia również tworzenie łączy do wybranego pliku (np. doc., jpeg., tif.), folderu, witryny internetowej. W ten sposób łatwo powiązać fakturę z ofertą sprzedaży, zapewniając jednocześnie użytkownikom pełną elastyczność oraz szybkość dostępu do ważnych danych.

Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

Projektant raportów

Funkcjonalność Projektant raportów umożliwia utworzenia 100 nowych raportów, a także daje możliwość modyfikacji zasad procesów biznesowych oraz zasad obliczeniowych zdefiniowanych w języku C/AL – języku wykorzystywanym w środowisku C/SIDE. Dodatkowo użytkownik ma możliwość tworzenia zupełnie nowych raportów i modyfikowania już istniejących.

Projektant tabel

Funkcja umożliwia utworzenie 10 nowych tabeli oraz modyfikację już istniejących.

Projektant zapytań

Funkcjonalność pozwala na utworzenie 100 nowych zapytań oraz modyfikację już istniejących.

Projektant portów XML

Projektant portów umożliwia stworzenie 100 nowych portów oraz modyfikację już istniejących.

Projektant stron

Funkcja daje możliwość na utworzenie 100 nowych stron oraz na modyfikację już istniejących.

Inne

dolars

Karta czasu pracy

System ERP Dynamics NAV udostępnia Arkusz czasu pracy, jako narzędzie umożliwiające rejestrację czasu pracy pracowników. Funkcjonalność zarządzania czasem pracy pozwala monitorować oraz szacować zużycie i alokację zasobów. Dzięki funkcji użytkownik może odpowiednio wcześnie identyfikować problemy, a także zapobiegać opóźnieniom oraz przekraczaniu założonych kosztów.

Tekst dodatkowy

Dana funkcjonalność systemu ERP umożliwia tworzenie nieograniczonej liczby wierszy z dodatkowymi opisami zapasów, kont księgowych oraz zasobów. Po wprowadzeniu odpowiedniej konfiguracji teksty dodatkowe są dodawane automatycznie do dokumentów sprzedaży i dokumentów zakupu. Teksty dodatkowe można dodawać w różnych językach.

Kolejka zleceń

Funkcja systemu ERP która wspiera automatyzację zadań harmonogramu oraz zadań serwisowych. Dzięki tej funkcji faktury umów serwisowych czy ich odnowienia są generowane automatycznie. Funkcjonalność Kolejka zleceń umożliwia użytkownikowi automatyzację zadań wsadowych oraz:
– generować prewencyjne zlecenia serwisowe,
– przedłużać umowy serwisowe,
– fakturować umowy serwisowe.

Kody przyczyny

Funkcjonalność o nazwie Kody przyczyny są definiowane w systemie przez użytkownika w dziennikach oraz nagłówkach zakupu. Kody przyczyny pełnią funkcję dodatkowych filtrów, które uzupełniają narzędzia kontrolne.